• White Vimeo Icon
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon

a director who creates

          international & interdisciplinary

                    stories with sounds & images

OriginalMind Portland writer director Steve Perkins creates international and interdisciplinary stories with sounds and images.